Fundacja Mysikrólik – na pomoc dzikim zwierzętom.
ul. Admiralska 10
43-300 Bielsko-Biała
KRS 0000622053
NIP: 9372682526
REGON: 364650641

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Mysikrólik – na pomoc dzikim zwierzętom” zwana dalej „Fundacją” i ustanowiona została w dniu 02.05.2016 aktem notarialnym sporządzonym w Bielsku-Białej.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała, a terenem działania w szczególności miasto Bielsko‑Biała oraz jego okolice, oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także obszar poza granicami kraju.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§4

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych realizujących podobne cele.

§5

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów Fundacji poza miejscem jej siedziby, jeśli jest to wymagane dla skutecznego realizowania jej celów statutowych.

§6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§7

Celem fundacji jest:

 1. Wspieranie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt mieszczącego się w Bielsku-Białej ul. Admiralska 10 oraz innych podobnych ośrodków.
 2. Ochrona praw i dobrostanu zwierząt.
 3. Ratowanie zagrożonych i ginących gatunków zwierząt i roślin.
 4. Ochrona dążąca do zachowania terenów i miejsc występowania zwierząt i roślin, korytarzy migracyjnych oraz tworzenie nowych ostoi i miejsc rozrodu zwierząt, włącznie z wykupem lub dzierżawą gruntu.
 5. Pomoc zwierzętom domowym, towarzyszącym, cyrkowym, doświadczalnym, z przemytu, nielegalnego handlu, gatunkom CITES i innym.
 6. Edukacja ekologiczna społeczeństwa a w szczególności dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników administracji publicznej i myśliwych.
 7. Działanie na rzecz ekologii oraz działalność proekologiczna.
 8. Działalność naukowa, w tym zbieranie danych dokumentujących stan oraz zagrożenia zwierząt i roślin.
 9. Opracowywanie oraz wdrażanie planów działań ochrony zwierząt i środowiska przyrodniczego.
 10. Inicjowanie i popieranie działalności sprzyjającej rozwojowi zrównoważonemu.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Finansowanie leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Bielsku-Białej przy ul. Admiralskiej 10 oraz innych podobnych ośrodkach.
 2. Zapewnienie właściwej opieki dzikim zwierzętom niemogącym wrócić do środowiska naturalnego lub kierowanie tych zwierząt do miejsc, mogących zapewnić im odpowiednie warunki bytowania, dotyczy to również zwierząt określonych w § 7 ust. 5.
 3. Prowadzenie programów hodowli, introdukcji i reintrodukcji ginących gatunków zwierząt i roślin, programów odnowy polskich odmian i ras zwierząt hodowlanych oraz roślin.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.
 5. Prowadzenie oraz udział w pracach badawczych, naukowych, weterynaryjnych oraz monitoring w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i roślin.
 6. Współdziałanie z organami administracji publicznej, sądami i innymi jednostkami organizacyjnymi w egzekwowaniu istniejących przepisów ochrony wszystkich zwierząt i roślin oraz środowiska naturalnego.
 7. Działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji.
 8. Działalność edukacyjną na temat zwierząt i roślin oraz uświadamianie zagrożeń dla ich bytowania i konieczności ochrony, potrzebie humanitarnego traktowania zwierząt oraz o zakresie i formach pomocy niesionej im przez człowieka.
 9. Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych.
 10. Organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych związanych z ochroną przyrody.
 11. Przedstawianie własnego stanowiska w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego.
 12. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska, zwierząt i roślin.
 13. Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i zagranicą, których celem jest ochrona przyrody oraz niesienie pomocy zwierzętom lub wspieranie finansowe czy techniczne takich instytucji.
 14. Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności.
 15. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych związanych z ochroną zwierząt, ich leczeniem i rehabilitacją oraz z ochroną środowiska przyrodniczego.

§9

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Działalność o której mowa w § 8, może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej, prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych , w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym Fundacji. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Fundację zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Fundacja w celu realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
  47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  58.11.Z Wydawanie książek;
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  74.20.Z Działalność fotograficzna;
  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  75.00.Z Działalność weterynaryjna;
  79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

Rozdział III

§10

Organy fundacji

Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”

 1. W skład Zarządu może wchodzić fundator.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów i powoływany jest przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym.
 5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz zgodnie z zasadą reprezentacji.
 6. Zarząd Fundacji w całości jak i jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatora przed upływem kadencji.
 7. W razie , gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez Fundatora lub prze Zarząd na polecenie Fundatora.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, pozbawienia praw publicznych, śmierci członka Zarządu lub w sytuacjach określonych w pkt. 6.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie, przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie.
 10. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie określonej osoby, kandydat wybrany na jego miejsce pełni swą funkcję do końca kadencji pozostałych członków Zarządu.
 11. Zarząd jest organem władnym dla wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów Fundacji.

§11

Do zakresu działania Zarządu należą:

 1. Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowaniem jej na zewnątrz.
 2. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji.
 3. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 4. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
 5. Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji.
 6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji.
 7. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Fundacji i przedstawianie do decyzji Prezesa.
 8. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 9. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji na rzecz Fundacji.
 10. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji.

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

 1. Powoływanie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji.

§12

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

 1. Kierowanie pracą Zarządu.
 2. Rozdzielanie zadań i obowiązków pomiędzy członków Fundacji.
 3. Ustalanie wielkości zatrudnienia.
 4. Decydowanie o zatrudnieniu pracowników.
 5. Ustalanie zasad wynagrodzenia oraz określanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody.

§13

 1. Posiedzenie Fundacji może być zwołane przez każdego członka Zarządu. Posiedzeniu przewodniczy Prezes a w razie jego nieobecności wybrany przez obecnych inny członek Zarządu.
 2. O miejscu i terminie posiedzenia zwołujący musi poinformować wszystkich członków Zarządu, drogą mailową, pocztą lub telefonicznie.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Zarządu Fundacji, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 4. Zarząd może, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków uprawnionych do głosowania podjąć decyzję o głosowaniu tajnym chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Uchwały mogą być również podejmowane drogą obiegową (korespondencyjną lub mailową) większością 2/3 głosów członków Zarządu. Regulamin takiego głosowania ustala Zarząd. Uchwała w trybie obiegowym musi być podjęta najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia procedury.
 6. Zarząd spotyka się przynajmniej 2 razy do roku.
 7. Członkowie Zarządu oraz prezes Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Członek Zarządu może wykonywać swoje obowiązki społecznie bez pobierania wynagrodzenia, w takim przypadku Prezes Zarządu może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu ich działalności.
 9. W razie niemożności wypełniania przez Fundatora zadań powierzonych mu statutowo lub w razie jego śmierci, uprawnienia te przejmuje Zarząd.
 10. Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały może powołać Komisję Rewizyjną.

§14

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja Rewizyjna.
 4. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji Rewizyjnej i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Komisji.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
 10. Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 11. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 12. W posiedzeniach Komisji uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji.

§15

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkiniom Zarządu absolutorium.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 3. Nadzór nad działalnością Fundacji.

4.Opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§16

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§17

Majątek i dochody fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Ze środków finansowych Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset złotych).

§18

Źródłami majątku Fundacji są:

 1. Spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, granty i innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. Wpływy ze zbiórek, loterii i imprez publicznych organizowanych przez Fundację.
 3. Odsetki z lokat bankowych i inwestycyjnych, papierów wartościowych oraz inne dochody kapitałowe;
 4. Dywidendy i zyski z akcji i udziałów.
 5. Przychody z odpłatnej działalności statutowej.
 6. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.
 7. Odpisy z podatku dochodowego, po uzyskaniu statutu organizacji pożytku publicznego.
 8. Dochody z działalności gospodarczej.

§19

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. Jednoosobowo Prezes Fundacji lub:

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2.Oświadczenia składane Fundacji, może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu.

§21

Zakazane jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, któregokolwiek z członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kuratel, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 3. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, którykolwiek z członków organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§22

Postanowienia końcowe.

 1. Zmiana statutu nie może polegać na istotnej zmianie celów Fundacji, czyli działania dla dobra zwierząt i środowiska naturalnego.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu pisemnej zgody od Fundatora w drodze pisemnej.
 3. Fundacja może połączyć się z inną organizacją społeczną, której cele są spójne z celami Fundacji, tj. działania na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
 4. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną organizacją społeczną podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora a w przypadku powołania Komisji Rewizyjnej za pisemną zgodą Komisji.
 5. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora a w przypadku powołania Komisji Rewizyjnej za pisemną zgodą Komisji.
 6. W wypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd na swoim ostatnim posiedzeniu wyznacza komisję likwidacyjną składająca się co najmniej z 2 osób i podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku na rzecz organizacji realizującej podobne cele.
 7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o Fundacjach.

KONIEC